Pierogi Meal Kit

$40.00Price
1 dozen potato onion pierogies, 1 dozen potato cheddar pierogies, approximately 1 lb kielbasa and a pack of sour cream